AKO POSTUPOVAŤ PRI AUTONEHODE

25.08.2011 13:08

Stali ste sa už niekedy účastníkmi dopravnej nehody? Viete čo všetko musíte robiť? Pri každej nehode sa vynára mnoho otázok. V prípade, že sa stanete účastníkom dopravnej nehody, odporúčame dodržať nasledovný postup.

Skontrolujte zdravotný stav seba a svojej posádky. Oblečte si reflexnú vestu a miesto nehody označte výstražným trojuholníkom ( asi 50m od vozidla ). V prípade, že sa nehoda sta

 

la v obci môže byť vzdialenosť výstražného trojuholníka od auta kratšia.

Vykonajte opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, (až do príchodu polície nepremiestňujte vozidlá). V prípade, že sa nehoda stala na frekventovanom mieste, zabezpečte prejazdnosť komunikácie. Najprv však vyznačte postavenie vozidiel po nehode a až potom s nimi manipulujte.

Kedy privolať k dopravnej nehode políciu

K dopravnej nehode volajte políciu ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 

 • pri dopravnej nehode sa usmrtí alebo zraní osoba
 • vecná škoda na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku je zrejme prevyšujúca 3990 EUR
 • bolo poškodené verejno-prospešné zariadenie, cestná komunikácia alebo uniknú nebezpečné látky
 • nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody
 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky

Ako riešiť dopravnú nehodu bez polície

Pokiaľ budete riešiť autonehodu bez polície, je nutné:

 • poskytnúť si navzájom osobné údaje, údaje o vozidle (značka, typ automobilu, ŠPZ, farba)
 • vymeniť si údaje o poisťovni
 • vymeniť si telefónne číslo

Zapíšte su tiež dátum, čas a miesto dopravnej nehody, rozsah poškodenia a krátky popis nehody. Odporúčame si celú situáciu nafotiť.

Nahlásenie dopravnej nehody poisťovni

Poistený je povinný písomne, príp. telefonicky oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti a to:

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR
 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR

Ak ste nehodu spôsobili vy

Ak ste nehodu spôsobili Vy, predložte poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody a potvrdenie o poistení pre identifikáciu Vášho poisťovateľa. Odporúča sa bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi, s ktorým máte uzatvorené PZP.

Doklady potrebné k vybaveniu poistnej udalosti:

 • hlásenie vzniku PU správa polície
 • fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody
 • fotokópiu STK, EK

Ak ste sa stali obeťou nehody

Ak ste sa stali obeťou nehody, nehodu ste nespôsobili, uplatnite si nárok na náhradu škody v poisťovni vinníka. V prípade úteku vinníka, prip. nezisteného vinníka, nahláste tieto skutočnosti na Dopravnej polícii SR. Doklady potrebné k vybaveniu PU:

 • oznámenie poškodeného
 • správa polície zápis poisťovne
 • vyjadrenie poisťovne v prípade totálnej škody
 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla
 • uvoľnenie poistného plnenia v prípade leasingu vozidla
 • doklady týkajúce sa opravy vozidla vybavovací list, resp. likvidačná správa

 

—————

Späť