Ochrana osobných údajov


Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Autoservis Blažek s.r.o.,

Oslobodenia 567, 908 72 Závod, Prevádzka: Pezinská 18, Malacky

901 01, IČO: 46594116

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá, preto pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnym zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25.05.2018.

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané Vaše osobné údaje je naša spoločnosť Autoservis Blažek s.r.o., Oslobodenia 567, 908 72 Závod, Prevádzka: Pezinská 18, Malacky 901 01, IČO: 46594116,

email : autoservisblazek@autoservisblazek.sk, kontakt : +421 948 108 111.

Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je konateľ spoločnosti Autoservis Blažek s.r.o., Oslobodenia 567, 908 72 Závod, Prevádzka: Pezinská 18, Malacky 901 01 , IČO: 46594116 , konateľ: Anton Blažek.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať telefonicky 0948 108 111, alebo emailom na : autoservisblazek@autoservisblazek.sk, alebo poštou na adrese : Autoservis Blažek s.r.o., Oslobodenia 567, 908 72 Závod.

Vaše osobné údaje spoločnosť Autoservis Blažek s.r.o. spracúva v nasledovnom rozsahu : Identifikačné údaje : titul, meno, priezvisko, adresa držiteľa, alebo majiteľa vozidla

Kontaktné údaje : emailová adresa a telefónne číslo

Údaje o vozidle : údaje uvedené v Osvedčení o evidencii časť I., alebo II. v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o evidencii časť I., osvedčení o evidencii časť II. a technickom osvedčení vozidla, údaje o výbave vozidla

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu identifikácie technických údajov vozidla a jeho výbavy za účelom plnenia Vašej objednávky do autoservisu.

Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli na predmetnom tlačive o spracúvaní osobných údajov na adrese našej prevádzky, alebo potvrdením súhlasu po zadaní objednávky na našej internetovej stránke www.autoservisblazek.sk.

Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celého obdobia plnenia Vašej objednávky pre Vaše vozidlo. V prípade, že naše služby nevyužijete viac ako 5 rokov, vykonáme likvidáciu Vašich osobných údajov, technických údajov o výbave Vášho vozidla. Poskytnutie osobných údajov, technických údajov a údajov o výbave Vášho vozidla je dobrovoľné.

V prípade neposkytnutia osobných údajov, technických údajov , nie je však možné adekvátne zabezpečenie plnenia Vašej objednávky.

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci spoločnosti Autoservis Blažek s.r.o. .

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti Autoservis Blažek s.r.o., Oslobodenia 567, 908 72 Závod , IČO: 46594116 , alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v prevádzke spoločnosti Autoservis Blažek s.r.o. Pezinská 18, Malacky 901 01 , IČO: 46594116.

Po odvolaní súhlasu Vaše osobné údaje zlikvidujeme. Máte právo na základe žiadosti na prístup k Vašim osobným údajom, pričom Vám poskytneme informácie aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnem Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Máte právo na základe žiadosti o opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše správne a aktuálne. Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil, alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov. Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené. Spôsob uplatňovania práv - Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti na adresu spoločnosti Autoservis Blažek s.r.o. Pezinská 18, Malacky 901 01 elektronicky na emailovú autoservisblazek@autoservisblazek.sk , alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v prevádzke spoločnosti Autoservis Blažek s.r.o. Pezinská 18, Malacky 901 01. Pri žiadostiach najmä o prístup a o prenos Vašich osobných údajov sme povinní overiť Vašu totožnosť. Overenie totožnosti bude na základe predloženia k nahliadnutiu dokladu totožnosti. Z uvedeného dôvodu je možné žiadosti o prístup a o prenos osobných údajov podávať len osobne na adrese prevádzky spoločnosti Autoservis Blažek s.r.o. Pezinská 18, Malacky 901 01. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou. Svojim podpisom, alebo potvrdením na našej internetovej stránke www.autoservisblazek.sk potvrdzujete, že ste nám poskytli správne, aktuálne a pravdivé Vaše osobné údaje. Podpisom, alebo potvrdením na našej internetovej stránke www.autoservisblazek.sk udeľujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účel identifikácie majiteľa vozidla, identifikácie technických údajov vozidla a jeho výbavy za účelom plnenia Vašej objednávky na výrobu a dodanie dielov podľa Vami zadaných požiadaviek pre Vaše vozidlo a prehlasujete, že máte viac ako 16 rokov.

Dňa : Meno a priezvisko (názov firmy) zákazníka, podpis